Legislation - Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Legislation

18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27676

YÖNETMELİK

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin  usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin  amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             ç) Rektör: Üniversite Rektörünü,

             d) Senato: Üniversite Senatosunu,

             e) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

             f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

            a) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlaması ile ilgili çalışmalar yapmasını sağlamak,

            b) Öğrenci ve mezunlarının iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak,

            c) Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkanlarını araştırmak,

            ç) Bu çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

            a) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlemek,

            b) Faaliyetleri ile ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,

            c) Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren tanıtım toplantıları düzenlemek, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleklerdeki kariyer imkanları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak; eleman talebinde bulunan şirketlerle mezunlar arasında iletişim sağlamak,

            ç) Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı olmak,

            d) Üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrenimi dahil tüm birimlerinden mezun olan öğrenciler için iş imkanları araştırmak,

            e) Üniversite mezunlarının Üniversite sonrası yaşamlarında da  birbirleriyle işbirliği, dayanışma ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak,

            f) İnsan kaynakları veri tabanı oluşturmak,

            g) Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Kariyer Temsilcileri

Merkezin yönetim organlar

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1)  Müdür, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri veya  Üniversitenin  aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından  Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

             (2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder.

             (3) Müdür ve vekalet görevini yerine getiren yardımcıları kendileri ile ilgili konularda Yönetim Kurulunda oy kullanamaz. Müdür yardımcıları oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu başkanının izni ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1)  Müdür, Merkezi temsil eder ve aşağıda belirtilen görevleri yapar:

             a) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

             b) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

             c) Yurtiçinde ve yurtdışında ilgili diğer kariyer merkezleri ve kamu ve özel sektör kuruluşlarının insan kaynakları birimleri ile işbirliği yapmak,

             ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim  Kuruluna rapor sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;  Rektör,  Rektörün   belirleyeceği  beş fakülte dekanı, iki meslek yüksekokulu müdürü ve Müdür olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır ve  Rektör Yönetim Kurulunun başkanıdır.  Rektör, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık etmesi için Rektör yardımcısını görevlendirebilir.

             (2) Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görevlendirir. Kurulun süresi biten üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği  durumunda Yönetim Kurulu başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (3) Ayrılma nedeni ile boş kalan Yönetim Kurulu üyeliği için kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyeler veya üç aydan fazla yurtdışında görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Müdürün çağrısı üzerine, en fazla üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanmak ve kararları oy çokluğu ile almak,

             b) Her takvim yılının başında çalışma gruplarından gelen önerileri ve raporları değerlendirmek, ilgili konularda bir yıllık yazılı çalışma programı hazırlamak ve gerekli kararları almak,

             c) Her faaliyet dönemi sonunda Merkez tarafından hazırlanacak olan faaliyet raporunu görüşüp kabul ettikten sonra sonucu Rektörlüğe sunmak,

             ç) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

             d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini inceleyip karara bağlamak,

             e) Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu kadrolara yapılacak görevlendirmeler ile ilgili Müdürlük önerilerini inceleyip karara bağlamak,

             f) Öğrenci ve mezunların kariyerlerini planlamalarında, onlara iş imkanlarının araştırılmasında ve iş yaşamıyla ilgili iletişimin sağlanmasında kararlar almak,

             g) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma kurulu

             MADDE  12 – (1) Danışma Kurulu,  Üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri, mezunları ve merkezin faaliyetleri ile ilgili kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve üç yıl için  Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulunda görevlendirilecek  Üniversite öğretim üyelerinin; Üniversite-sanayi işbirliği, kariyer yönetimi ve insan kaynakları yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış ve deneyimli olması gerekir.

             (2) Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak bir başkan, başkan yardımcısı ve raportör belirler.

Danışma kurulunun görevleri

             MADDE  13 – (1) Danışma Kurulu, başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Danışma Kurulunun görevleri; Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak, önerilerde bulunmak, gerektiğinde Merkezin yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturmaktır.

Kariyer temsilcileri

             MADDE 14 – (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile; Üniversitenin tüm birimlerinden birer kişi; kariyer temsilcisi olarak Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.  Kariyer temsilcileri, ilgili birimlerde görev yapan ve Üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel arasından seçilir.

             (2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir, bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapar, öğrencilerin staj/iş taleplerini  Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda alır.

DÖRDÜNCÜ  BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.